مجله تفریحی

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


5 ت ک ن ي ک مراقب ت از پ وس ت ص ورت
 
5 تـکـنـيـک مراقبـت از پـوسـت صـورت – بیتوته
www.beytoote.com/attire/…/take-care-of-the-technique-face-skin.ht…
Translate this page
شما مي توانيد با پيروي از يک سري نکات ساده، به زيبايي دست پيدا کنيد. 1. … شده است؛ تميز کردن پوست، مرطوب نگه داشتن پوست و استفاده از شيرپاک کن ها. … ماسک هايي که ويتامين و مواد کاني دارند، مي‌توانند در از بين بردن چروک صورت، پوسته … حفاظت از پوست در مقابل نور خورشيد، مهم‌ترين مراقبت از پوست است که به طور روزانه …
[PDF]فراورده‌های مرطوب‌کننده‌ی پوست – TUMS
jdc.tums.ac.ir/article-1-5111-fa.pdf
Translate this page
ﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ. ، ﺑﻬﺎر. 1394. ، دوره. ي. 6. ، ﺷﻤﺎره. ي. 1. ﻓﺮاورده. ﻫﺎي. ﻣﺮﻃﻮب. ﻛﻨﻨﺪه. ي ﭘﻮﺳﺖ … در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮔﺎﻫ. ﻲ اوﻗﺎت. ﻣﻮاد اوﻟﻴـﻪ. آن. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺑﻪ. ﺻـﻮرت … ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ … ﻳﺎدآوري ﻛـﺮد ﻛـﻪ اوﻟـﻴﻦ و. ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﻳ. ﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ. اﺛـﺮ. ﺗﻤـﺎم ﻣﺤـﺼﻮﻻت ذﻛﺮﺷـﺪه. ،. ﻣﺮﻃﻮب. ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ … 5 . اﻳﻦ. ﻋﺎﻣﻞ. ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ. ﻫﺎي. آزاد و. ﻣﺸﺘﻘﺎت آن. ﻫﺎ،. ﻻﻛﺘﺎت، اوره و ﭘ. ﻴ. ﺮوﻟﻴﺪون ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ.
[PDF]زﻧﺎن ﻲ ﺟﻨﺴ ﻲ ﺖ زﻧﺪﮔ ﻴﻔﻴ ﺑﺮ ﻛ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦ ﻴﻴ ﺗﺒ – TUMS
hayat.tums.ac.ir/…/raziyeh_maasoumi-A-10-1194-2-21ec3cb.pdf
Translate this page
by M Lamyian – ‎2016 – ‎Cited by 2
[PDF]قانون مبارزه با پولشویی م اده۱ـ اص ل ب ر ص حت و اص ال ت م عام الت ت جاری م
www.ific.org.ir/Style Library/Download/…/ghmbpoolshooyi.pd…
Translate this page
م اده۳ـ ع وای د ح اص ل از ج رم ب ه م عنای ه ر ن وع م ال ی اس ت ك ه ب ه ط ور مس تقیم ی ا … اج راء ای ن ق ان ون را ك ه ه یات‌وزی ران م صوب م ی‌ك ند، حس ب درخ واس ت ش ورای ع ال ی … ال ف اح راز ه وی ت ارب اب رج وع و در ص ورت اق دام ت وس ط ن مای نده ی ا وك یل، اح راز …. 5 م عام الت ی ک ه اق ام تگاه ق ان ون ی ط رف م عام له در م ناط ق پ رخ طر (از ن ظر پ ول شوی ی).
پرسش و پاسخ
www.drrahanjam.ir/
Translate this page
روش های مراقبت از پوست … پرسش : برای لایه برداری پوست، بهتر است از چه دستگاهی استفاده شود؟ ….. که حدود پنج ماه پيش در ناحيه بالاي ران با اتو دچار سوختگي شد( به وسعت يک سکه بزرگ ) … ایادردوران بارداری می توانم ازکرم رینیوینگ کاپریس که کرم ضدچروک صورت است استفاده کنم؟ …… در صور ت صحت تشخيص راه درمان چيست ؟

 NS